I N T E R N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom organu uprave općine Vitez

Na temelju  članka 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05 i 103/21) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 8/08), Općinski načelnik     o b j a v l j u j e

 

I N T E R N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme  u Jedinstvenom organu uprave općine Vitez

 

 1. Viši samostalni referent za popunu ljudstva i obuku struktura 1 (jedan) izvršitelj

                                      

OPIS POSLOVA:

sudjeluje u pripremi dokumenata za izradu nacrta odluka, pravilnika, inicijativa i drugih akata; učestvuje u koordinaciji aktivnosti po izrađenim programima i prati realizaciju istih; vrši izradu planova za popunu ljudstva i planova za obuku struktura CZ; obavlja poslove popune prema planovima popune ljudstvom, stožera, jedinica i povjerenika; provodi plan popune MTS-om stožera, jedinica i povjerenika; priprema i provodi planove popune svih struktura civilne zaštite; koordinira provođenje mjera evakuacije i zbrinjavanja ugroženih i nastradalih; priprema izvješća o procjeni šteta od prirodnih i drugih nesreća; priprema, organizuje i pruža tehničku pomoć za obuku struktura CZ, građanstva i pravnih subjekata; vrši poslove vezano za suradnju sa medijima, poduzetnicima i stanovništvom; obavlja poslove analize i statistike za potrebe Službe i Općinskog stožera CZ; koordinira aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i na otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća; vrši računarsku obradu podataka iz opisa poslova; koordinira aktivnosti vezane za MES-a i NUS-a, kao i poslove deminiranja i ograđivanja minskih polja; učestvuje u pripremi i izradi dokumenata koji se odnose na oblast deminiranja; vodi potrebne evidencije; izdaje uvjerenja po zahtjevu stranaka na temelju službenih evidencija, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe.

 OPĆI UVJETI:

 Opći uvjeti   propisani su člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stupanj školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine).

Pored općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

POSEBNI UVJETI :

 • stupanj školske spreme: VŠS- VI stepen
 • vrsta školske spreme: završena viša škola tehničkog, društvenog ili humanističkog smjera sa jednom (1) godinom radnog staža poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke
 • položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta , uz prijavu na Interni oglas kandidat treba dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi tražene ovim oglasom (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. dokaz o radnom stažu poslije diplomiranja na poslovima svoje struke,
 5. dokaz o položenom stručnom ispitu,
 6. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 7. ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj  razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 1. ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak  IX 1. Ustava Bosne i  Hercegovine),

Napomena za kandidate:

 Ukoliko određeno lice posjeduje višu razinu školske odnosno stručne spreme u odnosu na vrstu i razinu školske odnosno stručne spreme koja se traži pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu državne službe, smatra se da ispunjava uvjete koji se odnose na traženu razinu i vrstu školske odnosno stručne spreme.

 U radni staž računa se  radni staž ostvaren poslije završene više odnosno  srednje škole,  s tim da se u radni staž računa i vježbenički staž, te staž ostvaren kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavljen sukladno zakonu.

 U radni staž računa se i radni staž ostvaren na poslovima više razine školske odnosno stručne spreme u odnosu na razinu i vrstu školske odnosno stručne spreme koja se traži Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tijelu državne službe.

Namještenci srednje školske spreme, koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest mjeseci, a nisu položili stručni ispit, može se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe, sukladno članku  32. stavak (2) Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05 i 103/21).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti/ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) obvezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Interni oglas se objavljuje na oglasnoj ploči organa državne službe Općine Vitez i na web stranici općine Vitez.

Sukladno članu 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, pravo prijave na ovaj oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih razina vlasti u   F BiH.

Prijavu sa kratkom biografijom sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti u roku od 10 (deset) dana od dana zadnje objave internog oglasa, lično ili putem pošte, preporučeno na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića bb
72 250 V i t e z

Sa naznakom « Za interni oglas za prijem namještenika – ne otvaraj».

 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                             Boris Marjanović