Imenovani novi Nadzorni odbori BH Telecoma, Elektroprivrede BiH, JP Ceste Federacije BiH…

Vlada Federacije je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Rješenje o imenovanju Dijane Tomić i Adisa Šehića za članova Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije, za predstavnike Federacije BiH. Ovaj upravni odbor imenuje se na period od šest mjeseci. Prethodno su dva vršioca dužnosti Upravnog odbora razriješena zbog isteka mandata.

Danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, doneseno Rješenje kojim se imenuje Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u sastavu Muhamed Šehović za predsjedavajućeg (Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH), te članovi Omer Čaušević (Federalna uprava za inspekcijske poslove), Mirsad Ibrović (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), Sabina Bezdrob (Federalno ministarstvo finansija), Jasmin Osmanović (Eko život d.o.o. Tuzla, ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom), te Amela Hrbat (Ekopak Sarajevo, ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom). Članovi Koordinacionog tijela imenovani su na period od četiri godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma doneseno je i Rješenje kojim se imenuje Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u sastavu Emina Kilim za predsjedavajuću (Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH), te članovi Azem Mujan (Federalna uprava za inspekcijske poslove), Azra Bašić (Federalno ministarstvo okoliša i turizma), Esma Jahić (Federalno ministarstvo finansija), Elma Babić Džihanić (Zeos eko-sistem d.o.o. Sarajevo, ovlašteni operater sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda), te Erkin Međedović (KimTec Eko d.o.o. Vitez, ovlašteni operater sistema upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda). Članovi Koordinacionog tijela imenovani su na period od četiri godine.

Danas je, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izmijenjeno Rješenje o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, te je u ovo tijelo imenovan Goran Lulić.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija data je prethodna saglasnost za imenovanje Sedada Avdića (predjednik), Samira Čorbe, Affana Čehajića, Muje Hasića, Nadira Durmića i Zorana Marjanovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Željka Petrovića (predsjednik), te Igora Josipovića, Armina Kurtagića, Nermina Bojčića i Nermina Jašarevića (članovi) za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data prethodna saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova ovog nadzornog odbora radi isteka mandata.

Danas je imenovan Odbor za reviziju Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, na period od četiri godine i to Enes Baljić (predsjednik), te Nina Džidić i Ivana Bušić (članovi). Prethodno je donesena odluka o razrješenju ovog odbora.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje Adisa Kepeša, Damira Okanovića, Vedrana Kasera, Milenka Obada, Idhama Kruške i Edina Hamzića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je data saglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Zineta Mujaković (JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać) i Sanjin Dugalić (Feroelektro d.d. Sarajevo).