Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo odbila Sebiju Izetbegović

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo odbila je zahtjev advokatskog tima direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović, kojim se tražilo poništavanje rješenja kojim je ona ostala bez titute doktora nauka, saznaje Raport.

Prema izvorima Raporta, inspekcija smatra kako nema elemenata po kojima bi inspekcija djelovala u predmetu sticanja diplome doktora nauka Sebije Izetbegović piše Raport.

U obrazloženju odluke, navodi se da je inspekcija u junu 2021. vršila nadzor na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, te da je tada predočena Publikacija Postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1963-1998 koja sadrži Nastavni plan i program postdiplomskog studija. Na publikaciji je naznačeno kako se potvrđuje da je izdati primjerak zvanični dokument Medicinskog fakulteta sa pečatom i potpisom fakulteta.

Riječ je o publikaciji iz 1998. godine koja sadrži katalogizaciju u publikaciji Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH. Njen dio je i Izvod iz Statuta Medicinskog fakulteta u Sarajevu. U članu 37. Statuta se navodi da Nastavne planove i programe postdiplomskog studija donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta na prijedlog Vijeća za postdiplomski studij, da nastavni planovi i programi postdiplomskog studija čine sastavni dio Pravilnika o postdiplomskom studiju.

Zatim, Publikacija sadrži i Pravilnik o postdiplomskom studiju koji je donio Upravni odbor Medicinskog fakulteta u Sarajevu u kojem je članom 9. navedeno da se nastava na postdiplomskom studiju provodi po nastavnom planu i programu. Nastavni plan i program na prijedlog Vijeća donosi Upravni odbor fakulteta.

Iz Inspekcije navode da je Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet u svom Aktu broj: 01-3-DK-4731/23 od 05. 07. 2023.godine potvrdio da u svom posjedu ima isključivo orginalni primjerak publikacije Publikacija “Postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1963 -1998” koja sadrži Nastavni plan i program postdiplomskog studija koji u smislu navedenog predstavlja cjeloviti dokument, te da ne posjeduje, kao izdvojene i pojedinačne akte Nastavni plan i program postdiplomskog studija sa odlukom Naučno nastavničkog vijeća i Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Nastavnog plana i programa.

Zbog toga inspekcija smatra kako nema elemenata za ponovno vršenje inspekcijskog nadzora jer su postupajući inspektori pravilno utvrdili činjenično stanje u pogledu Nastavnog plana i programa i zapisnički dokaz koji je predočen od strane Medicinskog fakulteta sa pečatom fakulteta da se radi o zvaničnom aktu fakulteta.

Svoje tvrdnje i zahtjeve advokati Sebije Izetbegović zasnivali su na tvrdi da UNSA ne posjeduje Nastavni plan i program magistarskog studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu iz tog vremena. Tvrdili su da su prema informaciji koji su tražili od Medicinskog fakulteta u Sarajevu, ni ta ustanova ne posjeduje Nastavni plan i program postdiplomskog studija sa odlukom Naučno nastavničkog vijeća i Senata Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Nastavnog plana i programa.