Nova Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovana je 28. aprila i mnogi ministri su vrlo brzo angažirali svoje savjetnike.

Tako je federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić (HDZ) angažirala dvoje savjetnika i to Marianu Milinković za komunikacije počev od 19. maja i Josipa Nikolića za projekte razvoja od 15. maja ove godine.

Uprkos našem traženju nije nam navedena visina neto plaće savjetnika već su u Ministarstvu naveli kako su plaće “utvrđene na način da je koeficijent u vrijednosti 6,40 umnožen sa jedinstvenom osnovicom za obračun plaće koja se utvrđuje u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, uvećan za 0,5 posto za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20 posto. “

Mariana Filipović rođena je 1977. godine u Mostaru, a mjesto prebivališta je Čapljina. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. do 2023. godine obnašala je različite funkcije unutar članica UniCredit Grupe. Nakon dugogodišnjeg rukovodećeg iskustva unutar korporativnog bankarstva UniCredit Mostar, od 2017. do 2019. godine obnaša funkciju direktora društva UCTAM BH Mostar.

Milinković je certificirani interni revizor za javni sektor, ovlašteni interni revizor za finansijski sektor.

U biografiji se navodi kako je imala kontinuirano usavršavanje i učešće u edukacijskim programima u vezi sa sprečavanjem pranja novca, finansijskim sankcijama, prepoznavanju i sprečavanju sukoba interesa. Ima napredno poznavanje engleskog i osnovno znanje njemačkog jezika.

Josip Nikolić iz Žepča, koji je rođen 1984. godine u Zavidovićima, angažiran kao savjetnik ministrice za projekte razvoja, završio je Opću gimnaziju u Katoličkom školskom centru Don Bosco u Žepču, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 2010. godine.

Pripravnički staž je odradio u Općini Žepče.

U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Sarajevu radio je na pravnim i poslovima glavnog sekretara od 2012 do 2014. godine. U trgovačkim društvima SLIŠKO Žepče i Krivaja metali Zavidovići 2014. i 2015. godine.

U Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je radio od oktobra 2015. do polovine 2018. na poslovima savjetnika ministra za pravne, finansijske i opće poslove. Potom je u ovom ministarstvu od jula 2018. godine radio kao sekretar ministarstva. Od maja 2022. godine obnašao je dužnost člana Upravnog odbora KCUS-a kao predstavnik Vlade FBiH.