Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave

Na temelju/osnovu čl. 13. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH” broj: 49/06) i članka 24. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj:5/08), Općinsko vijeće Vitez na 22. sjednici održanoj dana 27.7.2023.godine d o n i j e l o  j e


Z A K LJ U Č A K
o provođenju javne rasprave po

– Nacrtu Strategije omladinske politike općine Vitez za razdoblje 2023.-2030.g.,

– Nacrtu Smjernice za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika,

– Analiza ankete.

I


O navedenim dokumentima vodit će se javna rasprava.
Ovim putem upućujemo javni poziv za učešće u javnoj raspravi  s ciljem eventualne dopune ili korekcije teksta na Nacrt Strategije omladinske politike i na Smjernice za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika.
Materijal će građanima biti dostupan  na DNU OVE STRANICE.
Zainteresirani svoje primjedbe, komentare   i sugestije na materijal mogu dostaviti  na e-mail: katica.radman@opcinavitez.info ili direktno Službi za društvene djelatnosti putem protokola općine Vitez.
Javna rasprava traje 20 dana od dana postavljanja vijesti na web stranicu općine Vitez tj. do 23.08.2023.g.

II


Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Vitez“.

DOKUMENTI

Hrvatski jezik Bosanski jezik
Nacrt strategije omladinske politike 2023.-2030. Nacrt strategije omladinske politike 2023.-2030.
Nacrt smjernica za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika Nacrt smjernica za sudjelovanje građana u izradi i donošenju općinskih politika
Anketa